Deklaracja zgodnosci


Wstęp Deklaracji

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Strona zawiera informację o zakresie działalności podmiotu publicznego – w postaci nagrania treści w polskim języku migowym; strona zawiera tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu (np. z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania NVDA),
 2. Część treści, w tym dokumentów oraz formularzy urzędowych, może nie być w pełni dostępna cyfrowo (dotyczy to m.in. dokumentów publikowanych w formie skanów, głównie pochodzących ze źródeł zewnętrznych i publikowanych przed wejściem w życie ustawy oraz dokumentów nie w pełni poprawnie odczytywanych przez programy dla osób niewidzących - np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych itp.),
 3. Strona może zawierać linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie,
 4. Strona posiada ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 5. Struktura nagłówków w niektórych podstronach może być zaburzona,
 6. Materiały powstałe przy wykorzystaniu oprogramowania niezależnego od podmiotu publicznego (np. Legislator służący do tworzenia aktów normatywnych; dokumenty generowane przez systemy księgowo-rachunkowe itp.) mogą nie być w pełni dostępne z przyczyn niezależnych od podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Klawisz Tab przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+Tab cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogumiła Kędzierska
 • E-mail: pzzn@pzzn.org.pl
 • Telefon: 32 4572006

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41 w Wodzisławiu Śląskim

Siedziba PZZN znajduje się na I piętrze budynku. Wejście do budynku jest zadaszone, z widoczną informacją Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami, która jest widoczna od ulicy Wyszyńskiego. Wejście do budynku z poziomu terenu, a drzwi do budynku posiadają wmontowany samozamykacz.

Budynek nie posiada windy, w razie konieczności załatwienia sprawy, pracownik PZZN obsługuje osobę z niepełnosprawnościami na parterze.
Schody wyposażone są w barierkę, brak oznaczeń na poręczach w alfabecie Brailla, brak poziomych taśm ostrzegawczych na schodach.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Umożliwiamy wstęp do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (poza technicznymi) osobie niewidomej z psem asystującym. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
W budynku brak jest możliwości wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewiadomych.

Ułatwienia

Strona Biuletynu Informacji Publicznej posiada wersję kontrastową dla słabowidzących oraz wersje tekstową.

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2023 13:35:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie