Ochrona danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia   27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej ” RODO”)  informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski, zwany dalej „PZZN”, działającym jako jednostka budżetowa Powiatu Wodzisławskiego, reprezentowanym przez Dyrektora. Dane kontaktowe do Administratora: telefon: 32 457 20 06, 32 455 34 99, faks: 32 457 20 06,  e-mail: pzzn@pzzn.org.pl

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochorny danych osobowych w Powiatowym Zakładzie Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim jest Pani Bernadeta Donder. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adresy:

1) Inspektor ochrony danych
    ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41
    44-300 Wodzisław Śląski

                  2) email: iodo@pzzn.org.pl

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonymi przepisami prawa (w związku z art.6 ust.1 lit c) RODO), w celu realizacji przysługujących uprawnień, spełnienia przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami obowiązków określonych przepisami prawa lub niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej (w związku z art.6 ust.1 lit e) RODO), oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną (w związku z art.6 ust.1 lit b) RODO).

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane możemy przekazać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Odbiorcami Państwa danych mogą stać się również podmioty zewnętrzne realizujące dla nas usługi (np. informatyczne, służba BHP, IOD), z którymi mamy zawarte stosowne umowy powierzenia danych osobowych, jak również przekazujemy Państwa dane innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, płatniczą (banki) itp, jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.

 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

 

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Przy czym należy pamiętać, że cofnięcie zgody  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek na adres pocztowy lub elektroniczny podany w pkt.1 niniejszej informacji. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 -  jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Informacja wytworzona przez:
Martyna Konopek
email: m.konopek@pzzn.org.pl tel.:32 4572006 fax: 32 4572006
, w dniu:  07‑06‑2018 13:43:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Martyna Konopek
email: m.konopek@pzzn.org.pl tel.:32 4572006 fax: 32 4572006
, w dniu:  07‑06‑2018 13:43:12
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2020 11:29:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie